Skoči na glavno vsebino

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
V šolskem sistemu Slovenije je nacionalno preverjanje znanja pomemben element pri
ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti šolskega dela. Temeljni smisel NPZ-ja je, da vsi skupaj
preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti in
na tej podlagi načrtujemo nadaljnje vzgojno – izobraževalno delo.
Po sedanji zakonodaji se NPZ opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Ob koncu 6.
razreda se preverja znanje matematike, slovenščine in angleščine. Ob koncu 9. razreda se poleg
znanja matematike in slovenščine preverja še znanje iz tretjega predmeta, ki ga za posamezno šolo
vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo. Preverjanje znanja je obvezno za vse učence 6. in 9.
razreda. Dosežek učenca pri NPZ-ju ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku
določenega predmeta.
Več informacij o NPZ najdete v publikaciji: Informacija za učence in starše na straneh eRic-a.

VPOGLED V UČENČEVE OVREDNOTENE PREIZKUSE ZNANJA

Učenci in njihovi starši imajo pravico do vpogleda v učenčev elektronsko ovrednoteni
preizkus nacionalnega preverjanja znanja in izpis dosežkov v roku, določenem s Podrobnejšimi
navodili o šolskem koledarju in Koledarjem NPZ-ja. Do navedenega gradiva bodo v okviru
predvidenega časovnega obdobja lahko dostopali na spletni strani http://npz.ric.si z uporabo na šoli
dodeljene šifre. Šola v okviru tega roka natančneje določi čas, ko se učenci v učiteljevi prisotnosti
seznanijo s svojimi dosežki in ko se starši lahko seznanijo z dosežki svojega otroka.

Splošne informacije – Nacionalno preverjanje znanja (ric.si)

NASLOV

Cesta Cirila Tavčarja 21,
4270 Jesenice

TELEFON

 04 58 33 250

(Visited 558 times, 1 visits today)
Dostopnost